Brachter Wald

Het natuurgebied Brachter Wald is aangewezen als Natura-2000-gebied en EU-vogelbeschermingsgebied. Het ongeveer 1300 hectare groot gebied is een mozaïek van heide, bossen en stuifzandgebieden. Tot 1996 werd het gebied gebruikt als militair terrein. Achter een 18 kilometer lang hek ontwikkelde zich jarenlang een zeer stikstofarme en droge bodem bedekt met heidelandschap.


Foto: Hans-Georg Wende

Foto: Hans-Georg Wende

Zeldzame soorten in het voormalige militairgebied
Op de oude brandpreventiestroken en munitiedammen groeien speciale planten. Vogels zoals de boomleeuwerik, roodborsttapuit en nachtzwaluw vinden hier een ideale broedplaats. De zandhagedis, heikikker en de veldkrekel hebben in het voormalige militairgebied hun ideale leefomgeving.Foto: Norbert Neikes

Beheer van het Biologisch Station
Om de open heidevelden te behouden, en bebossing tegen te gaan, maakt het Biologisch Station gebruik van verschillende grazers. Bijvoorbeeld Gallowayrunderen, schapen, damherten en een kleine kudde van Konik paarden worden hierbij ingezet.