Grasheide en Mühlhausener Benden

Het beschermde natuurgebied “Grasheide – Mühlhausener Benden” ligt in het dal van de rivier de Niers, in de gemeente Grefrath. Deze gemeente ligt in het Kreis Viersen. In de 19e eeuw was het laagland om de Niers een uitgestrekt moerassig gebied. Door de ruiming van de natte bossen ontstonden er weiden voor gras en vee. Graslanden, met in rijen oude knotbomen en natuurlijke wilgenstruiken, kenmerkten het open bewerkte land.


Foto: Hans-Georg Wende

Belangrijk beschermd gebied van natte weiden
Centraal door het gebied stroomt de Niers. De Niers zorgt voor een hoge grondwaterstand en bij hoogwater, overstroomt de Niers de weiden. Zo ontstonden natte weiden, die slechts extensief (d.w.z. dat slechts in geringe mate werd ingegrepen in de natuur) werden bewerkt. Omdat natte weiden als leefgebied ernstig worden bedreigd, kocht het Kreis Viersen de waardevolste stukken grond op en begon met het omzetten van een programma ter bescherming van deze natte weiden.Foto: Stefani Pleines.

Voedselbron voor vogels
Door het langjarige extensieve gebruik kon riet langs de oevers van de Niers, langs wateren waar beschermde soorten leven en langs weideplassen ontstaan en worden behouden. Daar broeden nu talrijke kleine karekieten en bosrietzangers en er broeden zelfs enkele kuifeenden.Overstroomde plassen. Foto: H.-G. Wende.

Het aanleggen van plassen in de Grasheide
In de deels ook voor maaidoeleinden gebruikte weiden zijn ondiepe plassen aangelegd. Bij hoogwater van de Niers worden deze overstroomd en lokken ze als voedselgebied vele doortrekkende vogels. Naast steltlopers zoals de witgat, de watersnip, de groenpootruiter en de zwarte ruiter, rusten op deze plassen ook krakeenden, smienten en wintertalingen.Grote Pimpernel. Foto: H.-G. Wende.

Vele wateren voor beschermde soorten
De Grasheide kenmerkt zich nicht alleen door het extensieve gebruik van het grasland, maar ook door vele wateren voor beschermde soorten. Zo is het gebied een belangrijke levensomgeving voor vele libellensoorten.

Bovendien is belangrijk, dat de Grote pimpernel in het beschermde natuurgebied Grasheide voorkomt. De pimpernel komt alleen hier in het Kreis Viersen voor. Ze groeit als een vaste kruidachtige plant en wordt 30 tot 120 cm hoog.De watersnip is een broedvogel van voorheen en strijkt nu regelmatig in natuurgebied Grasheide neer. Foto: Hans-Georg Wende.